Bİzİ Arayın
0 537 675 46 24

ÇEVRE DÜZENLEME

Çevre düzenlemesi; inşaat oturum alanları dışında kalan bölgelerin, çevre tasarım projesine göre düzenlenerek ihtiyaca cevap verebilecek hale getirilmesini sağlayan inşaatı tamamlayan aşamalarından biridir. Altyapı ve tevsiye işleri bittikten sonra çevre düzenleme projesi uygulamasına geçilir. Çevre düzenleme projesi peyzaj, tretuvar, bahçe duvarı, ağaçlandırma, bahçe duvar dekoratifi ve dış çevre ışıklandırma gibi projede gösterilen aşamaların uygulanmasıyla sonuçlandırılır.

3 Yorum

Metin Yıldız 01 Haziran 2023

Çevre düzeni imar planı nedir?

3984 sayılı İmar Kanunu'nun “Tanımlar” başlığını taşıyan 5. mad- desinde çevre düzeni planı, “Ülke ve bölge plan kararlarına uygun olarak konut, sanayi, tarım, turizm, ulaşım gibi yerleşme ve arazi kullanılması ka- rarlarını belirleyen plan” şeklinde tanımlanmıştır.

Zeki Uğur 01 Haziran 2023

Çevre düzeni planı kim yapar?

No'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 102. Maddesi uyarınca Büyükşehir belediyeleri sınırları içerisindeki çevre düzeni planlarını büyükşehir belediyeleri, büyükşehir olmayan illerde ise Bakanlık yapar, yaptırır ve onaylar. Ancak ulusal ve bölgesel nitelikteki fiziki planları Bakanlık yapar, yaptırır ve onaylar.

Burak Konuk 01 Haziran 2023

Uygulama imar planını kim onaylar?

Madde 19 – İmar planlarına göre parselasyon planları yapılıp, belediye ve mücavir alan içinde belediye encümeni, dışında ise il idare kurulunun onayından sonra yürürlüğe girer. Bu planlar bir ay müddetle ilgili idarede asılır.

Bİzİmle İletİşİme Geçİn

© Uluumil Copyright 2023 Tasarım ve Kodlama Tüm Hakları Saklıdır.